O Zespole

Strona główna » Zespół Interdyscyplinarny » O Zespole

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół Interdyscyplinarny

do Zadań Związanych z Przeciwdziałaniem Przemocy w Rodzinie.

ul. Pocztowa 14

42 – 450 Łazy

tel. 32 67 29 571 , 32 67 29 176

e-mail: pomoc@opslazy.pl

Osoby zainteresowane przyjmowane są w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach

od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00

 

 

  1. ZESPÓŁ:

Zespół Interdyscyplinarny do Zadań Związanych z Przeciwdziałaniem Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi reprezentujących różnego rodzaju instytucje, powołanych w celu poszukiwania rozwiązań oraz udzielania pomocy rodzinom w sytuacji wystąpienia przemocy domowej, wykorzystujących zasoby, możliwości i kompetencje będące w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Wyznaczone w drodze porozumień zawartych między Gminą
a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie osoby, spotykają się
w celu nakreślenia sposobu w jaki chcą działać, wypracowują metody wzajemnej współpracy tworząc niejako model pracy systemowej, dzięki czemu oddziaływać mogą jednocześnie na wszystkie strony dotknięte problemem przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Łazy wchodzą przedstawiciele reprezentujący następujące instytucje:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach:

- Bożena Strzelecka - Kłopot – Kierownik Ośrodka, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

- Ewelina Łuszczyńska – Pracownik socjalny, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

- Barbara Gawlikowska Pracownik socjalny, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

 

  1. Komisariat Policji w Łazach:

-Grzegorz Migdał - Komendant Komisaritau Policji w Łazach, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

 

  1. Urząd Miejski w Łazach:

- Jolanta Góralczyk – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

- Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

 

  1. Sąd Rejonowy w Zawierciu:

- Adam Witkowicz – Starszy kurator zawodowy, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

 

  1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zawierciu:

- Bożena Borowik – Psycholog, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

 

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu:

- Monika Waluśkiewicz – Kierownik Zespołu do spraw pieczy zastępczej, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

- Marta Piwek – Pracownik socjalny, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

 

         7. Zespół Szkół Nr 1 w Łazach:

- Agnieszka Pałęga – Urbanowicz – Pedagog, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

 

        8. PROMED Łazy Sp. z o.o.

- Justyna Kośmida – Pielęgniarka Opieki Długoterminowej, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 

  1. ZAKRES DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

 

Zakres działań Zespołu Interdyscyplinarnego jest szeroki a przed osobami powołanymi do pracy w ramach Zespołu stoją odpowiedzialne zadania.

 

Rozpoczęcie procedury Niebieskie Karty wiąże się z założeniem „Niebieskiej Karty A” w rodzinie, w której istnieje przypuszczenie, że występuje w niej przemoc w jednej z wymienionych poniżej postaci:

 

- przemoc fizyczna – kiedy bijesz, popychasz, kopiesz, szarpiesz, dusisz osobę najbliższą

- przemoc psychiczna – kiedy wyzywasz, obrażasz, poniżasz, krytykujesz, ośmieszasz bliskich w obecności innych osób, kontrolujesz, ograniczasz bądź pozbawiasz kontaktu z innymi osobami,

- przemoc seksualna – kiedy zmuszasz osobę najbliższą do współżycia bądź do zachowań seksualnych przez nią nie chcianych i nie akceptowanych,

- przemoc ekonomiczna – kiedy używasz pieniędzy albo innych wartości materialnych do zaspokojenia swojej potrzeby władzy i kontroli, podporządkowując sobie partnerkę lub przerzucając na nią odpowiedzialność za utrzymanie domu, kiedy pasożytujesz na pracy partnerki, nie płacisz alimentów, bez jej wiedzy zaciągasz kredyty lub przywłaszczasz sobie środki przeznaczone na utrzymanie rodziny;

 

Definiując pojęcie przemocy możemy powiedzieć, że jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując u niej cierpienia i szkody.

Kolejnym krokiem w postępowaniu zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty” jest przekazanie uzupełnionej „Niebieskiej Karty A” do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie do 7 dni od dnia założenia Karty.

Przewodniczący Zespołu informuje Członków Zespołu o wpływie Karty, zapoznaje się z jej treścią, a następnie powołuje grupę roboczą do pracy z rodziną, która ma się spotkać w ciągu kolejnych trzech dni.

Prace grupy roboczej koncentrują się na pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z wystąpieniem przemocy w konkretnej rodzinie, opracowaniu i realizacji indywidualnych planów pomocy, monitorowaniu sytuacji rodziny, w tym w jej środowisku zamieszkania, dokumentowaniu podjętych na rzecz rodziny działań i ich ewaluacji. Wszystkie podjęte działania mają na celu powstrzymanie przemocy w rodzinie. Do poszczególnych grup roboczych powoływane są osoby, których funkcja zawodowa, kwalifikacje i kompetencje mogą być pomocne w rozwiązaniu probelmów rodziny. W każdym przypadku do pracy grupie roboczej powoływany jest Dzielnicowy raz Pracownik Socjalny z rejonu opiekuńczego,
w którym przebywa rodzina dotknięta problemem przemocy.

W przypadku zaprzestania zachowań mających znamiona przemocy w rodzinie, w której prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”, lub gdy sytuacje w rodzinie nie noszą znamion przemocy – wówczas przedstawiciele grup roboczych, Członkowie oraz Przewodniczący Zespołu – mogą zdecydować o zakończeniu procedury. Procedura jest natomiast kontynowana jeśli istnieje choćby domniemanie, że w rodzinie może dochodzić do przemocy.

 

  1. CELE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

 

Zgodnie z Regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego do Zadań Związanych z Przeciwdziałaniem Przemocy w Rodzinie – zasadniczym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb dla wypracowania formuły skuteczniejszej współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizowanie powyższych celów ma doprowadzić w konsekwencji do zmniejszenia skali zjawiska przemocy na terenie Gminy, do podejmowania szeregu profilaktycznych i uświadamiających działań, dzięki którym przemoc w rodzinach przestanie być tematem tabu, a także do podejmowania kroków w kierunku poprawy sytuacji w rodzinach, w których przemoc występuje.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe