STYPENDIA

Strona główna » Stypendia i zasiłki szkolne » STYPENDIA

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego


Ogólny opis:

1. Stypendium może być przyznane:
a)  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia (zamieszkałym na terenie Gminy Łazy),
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (zamieszkałym na terenie Gminy Łazy),
c)  uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (zamieszkałym na terenie Gminy Łazy),
d)  słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia (zamieszkałym na terenie Gminy Łazy).
2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł (netto).


Wymagane dokumenty:  
1.   Wypełniony formularz wniosku złożony przez:
a)    rodziców albo pełnoletniego ucznia,
b) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2.   Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów.


Sposób dostarczania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach,  przy ul. Pocztowej 14, w godzinach jego pracy - do 15 września danego roku szkolnego, a  w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego.


Terminy i sposób załatwienia sprawy:
1. Przyznane stypendium szkolne nie może być wyższe niż 620,00 zł miesięcznie.
2. Stypendium może być udzielone w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów edukacyjnych, w tym zajęć wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności:
pokrywanie kosztów korzystania z basenu,
pokrywanie kosztów uczestnictwa w tzw. zielonych szkołach, bądź  w wycieczkach szkolnych
zakup podręczników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki,
zwrot kosztów zakupu tornistra (plecaka, szkolnego),
zakup obuwia i odzieży wymaganych przez szkołę,
zakup wydawnictw książkowych i multimedialnych,
koszty związane z wykonaniem prac dyplomowych,
zakup słowników, zbiorów zadań, pomocy naukowych, lektur, encyklopedii, tekstów źródłowych, atlasów, tablic matematycznych,
częściowe dofinansowanie kosztów związanych z nauką w klasie profilowanej,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w szczególności zakupu podręczników, innych książek lub pomocy naukowych,
c)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności zakup biletów, koszty zakwaterowania - wyłącznie uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych,
d)   świadczenia pieniężnego w wypadkach wskazanych w ustawie.
3. Stypendium może być udzielone w jednej lub w kilku formach.
4. Stypendium jest realizowane w formie rzeczowej albo przez pokrycie lub zwrot kosztów chyba, że postanowiono przyznać je w formie pieniężnej.
5.  Stypendium jest realizowane w formie rzeczowej albo przez pokrycie lub zwrot kosztów chyba, że postanowiono przyznać je w formie pieniężnej.
6.  Stypendium jest przyznawane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach w drodze decyzji, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy.
7.  Decyzja jest wydawana w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku  (wraz z wymaganymi dokumentami). Termin może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy, w przypadkach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.


Informacje na temat przebiegu sprawy:
1.   Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach osobiście.
2.   Informacje można uzyskać również telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach pod numerem
(32) 67 29 571 lub pisząc na adres stypendia@opslazy.pl


Tryb odwoławczy:
1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium szkolnego.
2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza.
3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz.U. 2019 r, poz. 1481 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XXXVIII/328/18 
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 5 września 2018 r.w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materianlenj pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łazy.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe