Informacje

Strona główna » Zespół Interdyscyplinarny » Informacje

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Łazach informuje:W związku z ogłoszonym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łazach oferuje od 1 kwietnia 2020r., aż do odwołania:


Bezpłatne zdalne wsparcie dla osób, rodzin dotkniętych przemocą, oraz osób będących świadkiem przemocy domowejWsparcie udzielane jest pod numerami telefonów:

32 67 29 571 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00)

691 474 419 - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach ( całodobowo )

663 225 217, 693 073 165 - pracownicy socjalni ( od poniedziałku do piątku 7.00 – 19.00 )

695 402 242 - asystent rodziny ( od poniedziałku do piątku 7.00 – 19.00 )

512 841 44
- telefon całodobowy – Koordynator Powiatowego Wsparcia Psychologicznego – na terenie powiatu zawierciańskiego – Dyrektor PCPR w Zawierciu


Za pośrednictwem e-mail: pomoc@opslazy.pl


Instrukcja i informacje dotyczące sposobu funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasie epidemii w gminie  Łazy


W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane  z procedurą „ Niebieskie Karty”, osób i rodzin doświadczających przemocy, a także pracowników socjalnych którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego.

Zaleca się:

– działalność zespołu interdyscyplinarnego ograniczyć do niezbędnych zadań wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji,


- przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej,

– w przypadku przyjęcia zgłoszenia przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przekazywać informacje do Policji i ustalić dalszy ciąg postępowania,

– bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury (Niebieskie Kart)dokonywać pomiędzy członkami grupy roboczej za pośrednictwem rozmów telefonicznych, korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej,

– w przypadku zorganizowania posiedzenia grupy roboczej w sposób tradycyjny bezwzględnie  stosować podstawowe zasady dotyczące zapobiegania wirusa SARS-CoV-2,

– po ustaleniu indywidualnego planu pomocy dla osoby co do której istnieje podejrzenia że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny wyznaczyć jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie tzw. opiekuna osoby doznającej przemocy,

– preferowany pracownik socjalny) oraz jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą stosując przemoc (tzw. opiekuna osoby stosującej przemoc- preferowany Policjant) i na bieżąco monitorować sytuację rodziny o ile to możliwe za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub dostępnych środków komunikacji elektronicznej,

– dokonać rozeznania i przekazać osobom doświadczającym przemocy w rodzinie za pomocą pośrednich środków komunikacji informacje o dostępnych na terenie gminy lub powiatu miejscach i instytucjach które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego lub prawnego w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej,

– preferowane formy kontaktu telefonicznego (czy mailowego) nie wykluczają w szczególnych przypadkach możliwości bezpośrednich spotkań członków Grupy roboczej z osobą doznającą przemocy w rodzinie czy sprawcą przemocy (spotkania przeprowadzić w pomieszczeniach zapewniających wszelkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego związane z ochroną przed SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie zachowania odpowiedniej odległości osób uczestniczących w spotkaniu i zgodnie z ograniczeniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii,

– w sprawach szczególnych  i tego wymagających możliwe są również wizyty członka Grupy Roboczej w miejscu zamieszkania rodzin doświadczających przemocy w rodzinie (w takich sytuacjach osoba powinna zostać wyposażona we wszelkie  możliwe środki bezpieczeństwa takie jak np. maseczki jednorazowe rękawiczki, czy płyny dezynfekujące).


opracował Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Ewelina Łuszczyńska

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe