Informacje z działu świadczeń rodzinnych

Strona główna » Aktualności » Informacje z działu świadczeń rodzinnych

data dodania: 2020-06-04 08:48:07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach, przekazuje ważne informacje  dotyczące Świadczeń wychowawczych ( 500+ ), Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz informacje dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
WAŻNE!

 


Informujemy, osoby które obecnie pobierają świadczenie wychowawcze (500 +), że świadczenie zostało przyznane do maja 2021 r. i w związku z tym w 2020 r. nie trzeba składać nowych wniosków. (wyjątek: jeżeli uległa zmiana sytuacji rodzinnej, jak np. urodzenie dziecka).
Nadmieniamy, iż w nowym okresie świadczeniowym, tj. 2020/2021, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start”  będzie można składać:
od dnia 01.07.2020r. - drogą elektroniczną, przez
https://wnioski.mpips.gov.pl
Przypominamy, że istnieje możliwość składania wniosków w formie elektronicznej do której serdecznie zachęcamy.
Można to zrobić np. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://wnioski.mpips.gov.pl
Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej (
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
)

Portal Emp@tia, w odróżnieniu do bankowości elektronicznej, umożliwia złożenie wniosku na większość świadczeń. Dzięki temu osoba zainteresowana może ubiegać się zdalnie m.in. o świadczenia wychowawcze ( 500 +), „Dobry start”, zasiłek rodzinny, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka "tzw. becikowe”, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie „Za życiem”.Kryterium dochodowe do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
od 1 października 2020 r. w górę.

 

W przyjętych zmianach w tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy dotyczące podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020 r. do wysokości 900 zł.  ( obecnie jest to 800 zł/os w rodzinie).
Dodatkowo została wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzono tzw. mechanizm „złotówkę za złotówkę” który zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł,  nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.
Powyższe rozwiązania będą obowiązywać przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 tj. rozpoczynający się 1 października 2020r.

Obniżenie wynagrodzenia jak utrata dochodu
Większy dostęp do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zapewniają również obowiązujące od 18 kwietnia br. zmiany w tarczy antykryzysowej. I tak obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 są traktowane jako utrata dochodu.
Co to oznacza w praktyce? Przykładowo rodzic, który do tej pory nie otrzymywał na dziecko świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ przekraczał kryterium dochodowe, a dzisiaj ma obniżone wynagrodzenie za pracę z powodu epidemii koronawirusa,  może ponownie złożyć wniosek o przyznanie tych świadczeń.

Konieczne jest tu udokumentowanie swojej aktualnej sytuacji dochodowej (przedstawienie dokumentów).

Jeżeli okaże się, że po uwzględnieniu utraty dochodu wynikającej z obniżenia wynagrodzenia za pracę kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia jest spełnione, to będzie ono przysługiwać co do zasady od miesiąca złożenia wniosku (nie wcześniej jednak niż od miesiąca następującego po miesiącu utraty dochodu). Wspomniane przepisy związane z utratą dochodu dotyczą również świadczeń rodzinnych.
 


Informacja dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub inne, które niedawno straciło lub w niedługim czasie straci swoją ważność.

Przedłużenie ważności orzeczeń powoduje, że automatycznie wydłuża się prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.Orzeczenia o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności), których ważność:

  • upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019r. do 7 marca 2020r. – zachowuje ważność przez 60 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie (pod warunkiem złożenia do 7 marca kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia),
     
  • upłynęła w terminie od 8 marca 2020 r. – zachowuje ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie

Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno – rentowe, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, będą przedłużone o kolejne trzy miesiące. Jeżeli orzeczenie wygasło przed 14 marca, to takie orzeczenie również będzie wydłużone o kolejne 3 miesiące.
W takich przypadkach  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach wystąpi odpowiednio do ZUS lub KRUS o informację dotyczącą okresu przedłużenia orzeczeń.
W przypadku świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy np. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego prawo zostanie ustalone nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego tj. 31 października 2020r.
Przedłużenie prawa do świadczeń nie będzie wymagało złożenia nowego wniosku, a  Ośrodek Pomocy Społecznej będzie prowadził postępowanie z urzędu.
W ramach ww. postępowania będziemy musieli potwierdzić, czy świadczeniobiorca spełnia warunki do kontynuacji świadczeń. Większość danych pozyskamy sami z dostępnych systemów.
W przypadku konieczności uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień, będziemy kontaktowali się z zainteresowanymi telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego ( 326729571 wew. 142) z pracownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
 

czytano: 128 razy

autor: opslazy.pl

Strona główna

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe