Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego

Strona główna » Aktualności » Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego

data dodania: 2020-04-08 15:00:27

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Łazach informuje:W związku z ogłoszonym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łazach oferuje od 1 kwietnia 2020r., aż do odwołania:


Bezpłatne zdalne wsparcie dla osób, rodzin dotkniętych przemocą, oraz osób będących świadkiem przemocy domowejWsparcie udzielane jest pod numerami telefonów:

32 67 29 571 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00)

691 474 419 - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach ( całodobowo )

663 225 217, 693 073 165 - pracownicy socjalni ( od poniedziałku do piątku 7.00 – 19.00 )

695 402 242 - asystent rodziny ( od poniedziałku do piątku 7.00 – 19.00 )

512 841 404
- telefon całodobowy – Koordynator Powiatowego Wsparcia Psychologicznego – na terenie powiatu zawierciańskiego – Dyrektor PCPR w Zawierciu


Za pośrednictwem e-mail: pomoc@opslazy.pl


Instrukcja i informacje dotyczące sposobu funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasie epidemii w gminie  Łazy


W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane  z procedurą „ Niebieskie Karty”, osób i rodzin doświadczających przemocy, a także pracowników socjalnych którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego.

Zaleca się:

– działalność zespołu interdyscyplinarnego ograniczyć do niezbędnych zadań wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji,


- przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej,

– w przypadku przyjęcia zgłoszenia przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przekazywać informacje do Policji i ustalić dalszy ciąg postępowania,

– bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury (Niebieskie Kart)dokonywać pomiędzy członkami grupy roboczej za pośrednictwem rozmów telefonicznych, korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej,

– w przypadku zorganizowania posiedzenia grupy roboczej w sposób tradycyjny bezwzględnie  stosować podstawowe zasady dotyczące zapobiegania wirusa SARS-CoV-2,

– po ustaleniu indywidualnego planu pomocy dla osoby co do której istnieje podejrzenia że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny wyznaczyć jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie tzw. opiekuna osoby doznającej przemocy,

– preferowany pracownik socjalny) oraz jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą stosując przemoc (tzw. opiekuna osoby stosującej przemoc- preferowany Policjant) i na bieżąco monitorować sytuację rodziny o ile to możliwe za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub dostępnych środków komunikacji elektronicznej,

– dokonać rozeznania i przekazać osobom doświadczającym przemocy w rodzinie za pomocą pośrednich środków komunikacji informacje o dostępnych na terenie gminy lub powiatu miejscach i instytucjach które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego lub prawnego w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej,

– preferowane formy kontaktu telefonicznego (czy mailowego) nie wykluczają w szczególnych przypadkach możliwości bezpośrednich spotkań członków Grupy roboczej z osobą doznającą przemocy w rodzinie czy sprawcą przemocy (spotkania przeprowadzić w pomieszczeniach zapewniających wszelkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego związane z ochroną przed SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie zachowania odpowiedniej odległości osób uczestniczących w spotkaniu i zgodnie z ograniczeniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii,

– w sprawach szczególnych  i tego wymagających możliwe są również wizyty członka Grupy Roboczej w miejscu zamieszkania rodzin doświadczających przemocy w rodzinie (w takich sytuacjach osoba powinna zostać wyposażona we wszelkie  możliwe środki bezpieczeństwa takie jak np. maseczki jednorazowe rękawiczki, czy płyny dezynfekujące).


opracował Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Ewelina Łuszczyńska

czytano: 64 razy

autor: opslazy.pl

Strona główna

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe