ZASIŁKI

Strona główna » Stypendia i zasiłki szkolne » ZASIŁKI

Złożenie wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego


Ogólny opis:
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności w razie klęski żywiołowej, bądź zdarzenia losowego powodującego istotny uszczerbek materialny, w razie śmierci rodzica lub opiekuna, utraty źródła utrzymania lub mieszkania, nagłej i ciężkiej choroby uprawnionego albo rodzica lub opiekuna, nieszczęśliwego wypadku.


Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku złożony przez:
 1. rodziców albo pełnoletniego ucznia,
 2.  odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego oprócz dokumentów stosownych do rodzaju wskazanego źródła dochodu należy dołączyć również dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzeń losowych, np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie – potwierdzające chorobę, wypadek itp.


Sposób dostarczania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach,  przy  ul. Pocztowej 14, w godzinach jego pracy, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.


Opłaty:
Wniosek jest wolny od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy:
1. Zasiłek szkolny jest przyznawany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach w drodze decyzji.
2. Decyzja jest wydawana w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). Termin może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy, w przypadkach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. Wysokość albo wartość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo:
a.  kwoty 620,00 zł – w razie klęski żywiołowej, bądź zdarzenia losowego powodującego   istotny uszczerbek materialny, oraz w razie śmierci rodzica lub opiekuna,
b.  kwoty 496,00 zł – w razie nagłej i ciężkiej choroby uprawnionego albo rodzica lub opiekuna, utraty źródła utrzymania lub mieszkania oraz nieszczęśliwego wypadku,
c.  kwoty 372,00 zł – w pozostałych przypadkach.
4. Zasiłek szkolny może być przyznany przez w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.


Informacje na temat przebiegu sprawy:
1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Ośrodka Pomocy  Społecznej w Łazach osobiście.
2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr: (32) 6729571 lub pisząc na adres stypendia@opslazy.p


Tryb odwoławczy:
1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania zasiłku szkolnego.
2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Łaz.
3. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Łaz.
4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz.U.2019 r., poz. 1481 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XXXVIII/328/18
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 5 września 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łazy.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe