Zasiłek pielęgnacyjny

Strona główna » Świadczenia rodzinne » Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjnyPrzyznawany jest:

 • z tytułu niepełnosprawności na częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.


Przysługuje:

 • niezależnie od wysokości dochodu;
 • w kwocie 153 zł miesięcznie;
 • niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do lat 16 na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o stopniu niepełnosprawności);
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do -ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.


Nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do  dodatku pielęgnacyjnego np. z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Wymagane dokumenty:

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się, celem potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy;
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń;
 • kopia decyzji ZUS w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych (oryginał do wglądu);W oparciu o art. 23b ustawy o świadczeniach rodzinnych organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych jest zobowiązany do samodzielnego pozyskiwania niektórych informacji za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Empatia).

Ze względu na tymczasową niepełną funkcjonalność powyżej wskazanego systemu oraz w celu przyśpieszenia biegu postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych, osoba ubiegająca się o ww. świadczenia może dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • kopie odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu).


Termin i sposób załatwienia
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.


Podstawa prawna
-Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.),
-Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284).
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz.1238)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)


Miejsce załatwienia sprawy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach
Wydział Świadczeń Rodzinnych

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe