Wolontariat

Strona główna » Wolontariat

WOLONTARIAT W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

ODSTAWOWE ZAGADNIENIA

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie.

Wolontariusz to każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

 

 

 

 

 


Wolontariuszem może być każdy!!

Wolontariuszem w Ośrodku Pomocy Społecznej może zostać każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny itp. Osoby niepełnoletnie w tym celu muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców lub opiekunów. Nie ma też przeciwwskazań, by pracę wolontariuszy świadczyli bezrobotni, bowiem nie tracą oni przez to statusu osoby bezrobotnej, ani ewentualnego prawa do zasiłku.

INFORMACJE DLA WOLONTARIUSZY

CZY MAM WOLNY CZAS?

Zastanów się, czy w natłoku zajęć, znajdziesz jeszcze czas na dodatkowe obowiązki. Czy swój wolny czas chcesz poświęcić dla innych. Jeśli tak to sprecyzuj ile masz tego czasu i w jakich dniach i godzinach w ciągu tygodnia.

JAK CHCĘ POMAGAĆ?

Wolontariat to nie tylko pomoc w nauce, wsparcie dla osób niepełnosprawnych, starszych czy chorych. To również organizacja festiwali, prowadzenie warsztatów, współpraca z wieloma ludźmi, samodoskonalenie, wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, zdobywanie kwalifikacji. 

Pomyśl jaki rodzaj i forma zajęcia Cię interesuje.

Zastanów się czy chcesz pracować bezpośrednio z ludźmi – np. pomagać osobie starszej, czytać osobie niewidomej, uczestniczyć w terapii dziecka autystycznego czy pracować z osobami niepełnosprawnymi?

A może wolisz pracę w biurze organizacji czy instytucji – tu możesz pomóc w realizacji projektów, w pracach biurowych, tworzeniu stron internetowych, projektowanie materiałów promocyjnych, organizowaniu wydarzeń itd.

PRAWO A WOLONTARIAT

Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w Dz. U Nr 96 poz. 873, która weszła w życie 29 czerwca 2003r.

Określa m.in.:

  • Kto jest wolontariuszem
  • Kto może korzystać ze świadczeń wolontariusza
  • Jakie kwalifikacje powinien posiadać wolontariusz
  • Prawa i obowiązki wolontariusza

Poza ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kwestie dotyczące wolontariatu regulują następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 Nr 64, poz. 414 ze zm.);
  • ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991roku (Dz.U. Nr 91, poz.408);
  • rozporządzenie MPiPS z dnia 13 stycznia 1999 roku w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej;
  • rozporządzenie MPiPS ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 września 2002 w sprawie zasad, na których wolontariusze mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych udzielających pomocy dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym rodziców (Dz.U. nr 80, poz. 900);
  • rozporządzenie MPIPS z dnia 30 czerwca 2000r w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej;
  • rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z 2003r. Nr 5, poz. 46).

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Wolontariusz pracuje na podstawie i w oparciu o porozumienie. Porozumienie powinno określać zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia, a także zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. W przypadku wolontariatu przekraczającego 30 dni porozumienie musi mieć formę pisemną.

PRAWA WOLONTARIUSZA

Ustawa wymienia następujące obowiązki organizacji wobec wolontariuszy:

- informacja o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi

świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

- zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń,

- pokrywanie kosztów podróży służbowych i diet;

- na życzenie wolontariusza – wydanie zaświadczenia o odbyciu wolontariatu.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Ustawa wymienia następujące obowiązki wolontariuszy:

- sumienne wykonywanie zadań,

- dbałość o powierzany majątek,

- wolontariusz jest odpowiedzialny za właściwe wykonanie porozumienia oraz ponosi

odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek własnego działania.

- jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek posiadania kwalifikacji i spełniania wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, to kandydat na wolontariusza musi je wypełnić

O prawach i obowiązkach wolontariusza dowiesz się więcej na stronach:
http://www.wolontariat.org.pl/
http://www.slaskie-wolontariat.org.pl/o-nas.html

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM W NASZYM OŚRODKU


Każde dobro, które czynisz jest jak dotyk anioła. Rozprasza smutki i przynosi szczęście Tobie i innym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach poszukuje osób, które pomogą:
- osobą starszym, niepełnosprawnym i samotnym wyjść na spacer, zrobią drobne zakupy,

poczytają prasę, książkę, załatwią sprawy urzędowe i związane z leczeniem, dotrzymają towarzystwa;
- dzieciom i młodzieży w nauce, przy odrabianiu lekcji, organizacji czasu wolnego;

- w organizacji zajęć w świetlicy środowiskowej „Stokrotka”

Współpracując z OPS to przede wszystkim szansa:
- rozwoju własnej osobowości w kontaktach z innymi ludźmi
- możliwość poznania innych zawodów i zajęć
- realizacja własnych pasji i zainteresowań
- nauczenia się, jak być potrzebnym i jak pomagać innym
- udziału w ciekawych imprezach i szkoleniach


Jeśli chcesz nawiązać współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łazach wystarczy nawiązać z nami kontakt:

mgr Bożena Strzelecka – Kłopot – Kierownik OPS w Łazach
tel.032 67 29 571
mgr Barbara Gawlikowska – pracownik socjalny
w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
e-mail: pomoc@opslazy.pl

 

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe