Usługi opiekuńcze

Strona główna » Usługi opiekuńcze » Usługi opiekuńcze

Dostępne podkategorie:

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) – art. 50

- uchwała nr XIV/127/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach nr XXIV/210/13 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  jak również trybu ich pobierania

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
- usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni , zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

2. Usługi opiekuńcze obejmują:

- pomoc w codziennych zajęciach – takich jak dokonywanie zakupów, bieżące sprzątanie pomieszczenia, w którym przebywa podopieczny, przygotowanie posiłku, donoszenie obiadów z punktu gastronomicznego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
- podtrzymywania człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności,
- opiekę higieniczną , pielęgnacyjną – mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmianę bielizny pościelowej, zapobiegania powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie
- w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, współpraca z rodziną

3. Tryb udzielania pomocy:

1. Zgłoszenie do Ośrodka Pomocy Społecznej wniosku o pomoc w formie usług opiekuńczych.

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych

2. Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Po zgłoszeniu, w przeciągu 14 dni roboczych, pracownik socjalny OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.
3. W ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o pomoc w formie usług opiekuńczych, OPS wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy.
4. Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

4. Zasady odpłatności

Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi 12 zł.
Wysokość opłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności, szczególne warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Łazach.
Uchwała?

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – art. 50 ust. 1,2 i 4, ust. 7

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. Z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z póż. zm.)

 

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone w miejscu zamieszkania przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Mogą one polegać m.in. na: usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie, terapii psychologicznej i pedagogicznej, wsparciu edukacyjnym.

 

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane z budżetu państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej występuje o środki na ich realizację do Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

1. Tryb udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

1. Zgłoszenie do Ośrodka Pomocy Społecznej wniosku o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadzenie powinien wystawić lekarz psychiatra. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie, jednak o ilości godzin decyduje Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Przyznanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Po zgłoszeniu, w przeciągu 14 dni roboczych, pracownik socjalny OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.
3. W ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, OPS wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy.

2. Zasady odpłatności:

Wysokość opłat zależy od dochodu na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe w przypadku usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 542 zł na osobę, niezależnie od tego czy jest to osoba samotnie gospodarująca czy osoba w rodzinie.
Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium nie ponoszą odpłatności. W przypadku osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ponoszą one częściową odpłatność za usługi albo pełny koszt usługi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana, można być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony.

Wysokość odpłatności i warunki zwolnienia od odpłatności reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe