Usługi opiekuńcze

Strona główna » Usługi opiekuńcze » Usługi opiekuńcze

Dostępne podkategorie:

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) – art. 50

- uchwała nr XIV/91/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIV/210/13 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  jak również trybu ich pobierania

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
- usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni , zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

2. Usługi opiekuńcze obejmują:

- pomoc w codziennych zajęciach – takich jak dokonywanie zakupów, bieżące sprzątanie pomieszczenia, w którym przebywa podopieczny, przygotowanie posiłku, donoszenie obiadów z punktu gastronomicznego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
- podtrzymywania człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności,
- opiekę higieniczną , pielęgnacyjną – mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmianę bielizny pościelowej, zapobiegania powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie
- w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, współpraca z rodziną

3. Tryb udzielania pomocy:

1. Zgłoszenie do Ośrodka Pomocy Społecznej wniosku o pomoc w formie usług opiekuńczych.

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych

2. Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Po zgłoszeniu, w przeciągu 14 dni roboczych, pracownik socjalny OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.
3. W ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o pomoc w formie usług opiekuńczych, OPS wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy.
4. Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

4. Zasady odpłatności


Wysokość opłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności, szczególne warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Łazach.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – art. 50 ust. 1,2 i 4, ust. 7

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. Z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z póż. zm.)

 

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone w miejscu zamieszkania przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Mogą one polegać m.in. na: usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie, terapii psychologicznej i pedagogicznej, wsparciu edukacyjnym.

 

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane z budżetu państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej występuje o środki na ich realizację do Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

1. Tryb udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

1. Zgłoszenie do Ośrodka Pomocy Społecznej wniosku o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadzenie powinien wystawić lekarz psychiatra. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie, jednak o ilości godzin decyduje Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Przyznanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Po zgłoszeniu, w przeciągu 14 dni roboczych, pracownik socjalny OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.
3. W ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, OPS wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy.

2. Zasady odpłatności:

Wysokość opłat zależy od dochodu na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe w przypadku usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 542 zł na osobę, niezależnie od tego czy jest to osoba samotnie gospodarująca czy osoba w rodzinie.
Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium nie ponoszą odpłatności. W przypadku osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ponoszą one częściową odpłatność za usługi albo pełny koszt usługi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana, można być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony.

Wysokość odpłatności i warunki zwolnienia od odpłatności reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej.

 

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe