Stop marnotrawieniu środków

Strona główna » Projekty Socjalne » Stop marnotrawieniu środków

„STOP! marnotrawieniu środków przyznawanych przez pomoc społeczną”  

CELE  AKCJI :

1. Motywowanie klienta do zmiany stylu życia i dbanie o racjonalne wydatkowanie środków otrzymywanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.

2. Zmiana świadomości społecznej w zakresie roli jaką pełni pomoc społeczna.

 Pomoc społeczna  to nie rozdawanie pieniędzy osobom pijącym  alkohol.

1. Konsekwentne określanie form pomocy wobec osób uzależnionych (alkoholizm jako jednostka chorobowa)  – zatem istnieje potrzeba leczenia choroby klienta i w tym kierunku zmierzać powinna praca socjalna.

2. Aktywne uczestniczenie w pokonywaniu własnych trudności życiowych (nigdzie w żadnych ustawach nie jest zapisane, że należy przyznawać pieniądze na zakup alkoholu w związku z chorobą alkoholową).

3. Częste odwiedziny w miejscu zamieszkania klienta – wpływanie na porządek w miejscu jego zamieszkania, integracja środowiska wokół celu jakim jest dbanie o porządek publiczny, reagowanie na sytuacje kryzysowe.

Etapy wdrażania akcji:

ETAP 1 – INFORMACYJNY

Na przełomie listopada – grudnia ubiegłego roku każdemu klientowi  pracownicy socjalni przypominali, że świadczenie z pomocy społecznej przyznawane jest na bieżące wydatki , ustawa zabrania marnotrawienia środków. Informowali również o konsekwencjach wstrzymania świadczeń w przypadkach udowodnionego przez pracownika socjalnego marnotrawienia środków.

ETAP 2  – KONFRONTACYJNY

Sygnały docierające od mieszkańców informujące, że klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach przepijają pieniądze były konfrontowane w bezpośrednim kontakcie z klientem. Pracownik socjalny po raz drugi informował o racjonalnym wydawaniu środków. Klient najczęściej zaprzeczał „rzekomemu” przepijaniu pieniędzy.

ETAP 3   – MONITORUJĄCY

Wspólnie z funkcjonariuszami policji odwiedziny środowiska klienta w kilka dni po bezpośrednim odebraniu zasiłków z OPS przez świadczeniobiorców. Wg. harmonogramu: w pierwszej kolejności odwiedzani są klienci zgłaszani (co do których istnieje potrzeba potwierdzenia informacji uzyskiwanych od mieszkańców na okoliczność przepijania świadczeń), kolejno osoby często widywane w stanie wskazującym na spożycie alkoholu przez pracowników tutejszego Ośrodka, kolejno interwencja bezpośrednia na każde zgłoszenie mieszkańca, systematyczne odwiedziny w ciągu kilku dni po odebraniu świadczenia przynajmniej raz w miesiącu 10 osobowej grupy świadczeniobiorców. Pozwoli to w skali roku odwiedzić 120 zasiłkobiorców.

ETAP 4  -  PROPOZYCJA POMOCY

Dotyczy udokumentowanych przypadków potwierdzających fakt marnotrawienia środków otrzymanych z pomocy społecznej. Propozycja kontraktu socjalnego – motywacja w kierunku zdiagnozowania problemu w przedmiocie ZZA (zespołu zależności alkoholowej) , propozycja opracowywania indywidualnego planu przezwyciężania trudności życiowych, kierowanie do przychodni, poradni, umawianie na konsultację w GKRPR w Łazach , propozycja wydawania biletów na dojazd do pobliskiej Poradni w celu rozpoczęcia psychoterapii wreszcie propozycja świadczenia niepieniężnego (praca socjalna, gorący  posiłek wydawany w stołówkach szkolnych).

ETAP 5  -   EGZEKWOWANIE

Klienci „wchodzący w kontrakt” – praca socjalna – dalszy ciąg, współpraca z instytucjami w zakresie wspierania klienta w pokonywaniu trudności przy jego czynnym udziale.

Klienci odmawiający współpracy – wydanie decyzji wstrzymującej świadczenie , informacja o miejscach wydających nieodpłatnie ciepły posiłek.

SPOSÓB REALIZACJI:

W pierwszych dniach każdego miesiąca ustalenie wspólnie z funkcjonariuszami policji , terminów odwiedzin zachowując zasadę ( kilka dni po odebraniu świadczeń z pomocy społecznej).

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 .03. 2004 r. w szczególności art. 11, ustawa z dnia 26.10. 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza art. 24

Efektem akcji  będzie  wstrzymanie świadczeń  tym osobom, które odmówiły współpracy z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe