Rządowa KDR

Strona główna » Karta Dużej Rodziny » Rządowa KDR

Ważna informacja dla posiadaczy Karty Dużej RodzinyZmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny od 9 czerwca 2021r.W momencie wejścia w życie nowelizacji wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej,  elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak
w aplikacji mKDR).

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.


O aplikacji mObywatel

W wyniku wprowadzonych zmian elektroniczna karta będzie wyświetlana tylko w aplikacji mObywatel.

Czym jest mObywatel
https://www.gov.pl/web/mobywatel

mObywatel – pytania i odpowiedzi
https://www.gov.pl/web/mobywatel/odpowiedzi-na-pytania1


 
W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny. (Dz. U. z 2017r. poz. 1832). Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 755 i 836).

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832 tekst jednolity)


Udostępniona została także strona internetowa  www.rodzina.gov.pl , gdzie znajdą Państwo wiele przydatnych informacji dotyczących wsparcia rodziny, nie tylko z zakresu Karty Dużej Rodziny. 

Pod adresem www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ uzyskacie Państwo szczegółowe informacje na temat Karty oraz Listy partnerów. Otrzymacie także Państwo odpowiedzi na wiele pojawiających się pytań.

 

Zapraszamy wszystkie wielodzietne rodziny do zapoznania się z programem.

Wnioski papierowe można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach

przy ul. Pocztowej 14, pok.  28

poniedziałek - piątek,  7:00 - 15:00LISTA PARTNERÓW KDR - WYSZUKIWANIE ZNIŻEK
 KARTA DUŻEJ RODZINY DLA RODZICÓW, KTÓRZY MIELI KIEDYKOLWIEK NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TRÓJKĘ DZIECI - od 01.01.2019r.

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.


Do tej pory o Kartę Dużej Rodziny mogły się ubiegać rodziny z co najmniej trójką dzieci, które nie przekroczyły 18. roku życia lub 25. roku życia w sytuacji, gdy dziecko kontynuuje naukę np. w szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Teraz o kartę mogą wnioskować także rodzice, których dzieci nie spełniają już wymogów ustawy. Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Karta przyznawana jest bezterminowo i niezależnie od uzyskiwanych dochodów.


Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach.

Druk wniosku można pobrać na dole strony. Należy pamiętać aby wpisać we wniosku co najmniej trójkę dzieci, podając ich dane zgodne ze stanem obecnym oraz aktualne miejsca zamieszkania.

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (druk ZKDR-03) dla każdego z rodziców.


ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY - od 01.01.2018r.

Od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej i elektronicznej.
Karta tradycyjna ma postać karty z tworzywa sztucznego o wymiarach 54 x 85,6 mm.
Karta elektroniczna to aplikacja mKDR dostępna na smartfony i tablety.Jak ubiegać się o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny?


Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania bądź elektronicznie
za pośrednictwem portalu Emp@tia. We wniosku należy zaznaczyć czy ubiega się o kartę tradycyjną czy elektroniczną czy o obie. Jeśli członek rodziny posiada już ważną Kartę i chce otrzymać tę kartę w drugiej formie (np. ma już kartę tradycyjną i chce otrzymać elektroniczną) należy zaznaczyć pole "członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została karta tradycyjna i wnioskuje on o kartę elektroniczną"

Rodzic lub małżonek rodzica może na swoim urządzeniu mobilnym wyświetlać następujące Karty:
1.     swoją
2.     drugiego rodzica lub małżonka
3.     dzieci.
Dzieci na swoim urządzeniu mobilnym mogą wyświetlać jedynie swoje Karty.

Korzystanie z aplikacji mKDR – aplikacji umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej wymaga akceptacji regulaminu.Jak długo czeka się na Kartę Dużej Rodziny w wersji elektronicznej aplikacji?

W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR  zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres email i numer telefonu polskiego operatora  w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku  w SI KDR i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR.  Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS zostanie przesłane hasło jednorazowe do aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu. W wiadomości SMS nie jest przekazywany numer Karty lecz jej ostanie cyfry (podobnie jak w przypadku operacji bankowych). Jeżeli rodzic zawnioskował o wyświetlanie na swoim smartfonie Kart dzieci, otrzyma tyle danych autoryzacyjnych dla ilu osób podał swój numer telefonu.

Czy wydanie elektronicznej KDR podlega opłacie?


W przypadku wnioskowania o obie formy Karty jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną) wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty.


W przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty i wybiera tylko jedną formę Karty - nie ponosi opłaty, ale musi liczyć się z tym, że jeśli za jakiś czas będzie chciał również drugą formę tej Karty, będzie już musiał ponieść za nią opłatę. 9,21 zł za jedną kartę.

Tj. w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej na jego wniosek wydana już została wyłącznie karta tradycyjna, a następnie wnioskuje o wydanie karty elektronicznej lub gdy członek rodziny wielodzietnej posiada już kartę elektroniczną i wnioskuje o kartę tradycyjną.
Opłata pobierana jest przy składaniu wniosku.

Uwaga
Wyjątek stanowią osoby, które do dnia 31.12.2017r. złożyły wniosek o przyznanie tradycyjnej KDR. Osoby takie są zwolnione z opłaty za elektroniczną Kartę. Zwolnienie z opłaty obowiązuje w okresie 01.01.2018r. - 31.12.2019 r., po tym terminie elektroniczna Karta Dużej Rodziny będzie płatna 9, 21 zł za jedną Kartę.


Duplikat Karty Dużej Rodziny podlega opłacie 9,40 zł za jedną kartę. Duplikat wydawany jest w przypadku zgubienia lub kradzieży Karty tradycyjnej.

W uzasadnionych przypadkach, gmina może odstąpić od pobrania opłat na umotywowany wniosek członka rodziny wielodzietnej. Odmowa zwolnienia z opłaty następuje w drodze decyzji administracyjnej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


Uwaga
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach w swojej siedzibie nie posiada kasy, wszelkie opłaty należy kierować na konto bankowe Ośrodka. W tytule przelewu proszę podać nazwisko i imię wnioskodawcy oraz za jaką formę KDR jest uiszczana opłata.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 14
42-450 Łazy
Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Łazach
Nr konta: 64 8450 0005 0070 0700 0143 0146
Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe