Procedury

Strona główna » Wsparcie rodziny » Procedury

PROCEDURY

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013 poz.135)

 

Zgodnie z zapisem ustawy wsparcie asystenta rodziny kierowana jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, w tym:

 1. rodzin, których dzieci przebywają obecnie w pieczy zastępczej, natomiast istnieje szansa ich powrotu do rodziny biologicznej,

 2. rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej,

 3. rodzin u których występują okresowe trudności w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych.


Dokumenty:

 1. pisemna zgoda rodziny na wsparcie w formie asystenta rodziny,

 2. pismo przydzielające rodzinie asystenta rodziny,

 3. dziennik wizyt w środowisku rodzinnym,

 4. karta pracy z rodziną,

 5. plan pracy z rodziną cz. I,

 6. zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,

 7. miesięczne sprawozdanie z pracy z rodziną,

 8. okresowa ocena sytuacji rodziny.


Procedura postępowania:

 1. Pracownik socjalny, po zdiagnozowaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie, wnioskuje o objęcie jej wsparciem przez asystenta rodziny, wcześniej zapoznając rodzinę z ofertą pomocy świadczonej w ramach jego kompetencji i uzyskaniu pisemnej zgody rodziny na wsparcie.

 2. Wywiad opiniuje i zatwierdza Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Wywiad środowiskowy, przyznający rodzinie asystenta, przekazywany jest do asystenta rodziny.

 3. W przypadku wniosku o objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny, zgłoszonego przez instytucję zewnętrzną (np. szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, itp.), zgłoszenie przekazywane jest do odpowiedniego pracownika socjalnego, który na podstawie wywiadu środowiskowego, ustala czy zasadne jest objęcie wsparciem rodziny, rozeznaje także czy rodzina jest zainteresowana współpracą z asystentem. W przypadku zasadności objęcia pomocą w formie asystenta rodziny, pracownik socjalny wnioskuje o takie wsparcie do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 4. W przypadku kiedy asysta rodziny przyznana jest wyrokiem sądu asystent podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji rodziny. Niepodjęcie przez rodzinę współpracy z asystentem, skutkować będzie poinformowaniem o tym fakcie Sądu.

 5. Pozyskane informacje o rodzinie - (m. in. informację, czy rodzina jest zainteresowana wsparciem asystenta rodziny) pracownik socjalny przekazuje do Kierownika, który przygotowuje stosowną informację do instytucji, która złożyła wniosek o objęcie rodziny pomocą.


Nawiązanie współpracy z rodziną przez asystenta:

 • asystent rodziny, po otrzymaniu wywiadu środowiskowego z rodziną, zakwalifikowaną do wsparcia, niezwłocznie zapoznaje się z wywiadem środowiskowym i pozostałą dokumentacją rodziny, będącą w dyspozycji Ośrodka oraz nawiązuje kontakt z pracownikiem socjalnym prowadzącym rodzinę, ustalając termin wspólnej wizyty u rodziny,

 • pierwsza wizyta asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym, prowadzącym rodzinę, powinna odbyć w ciągu 14 dni od momentu zakwalifikowania rodziny do wsparcia,

 • w trakcie wizyty w środowisku rodzina wraz z asystentem omawia zasady współpracy oraz zapoznaje się z dokumentacją prowadzoną przez asystenta.


Realizacja współpracy asystenta z rodziną:

 1. Od momentu rozpoczęcia współpracy asystent rodziny zapoznaje się z rodziną, stara się uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących jej sytuacji, problemów i ograniczeń a także zasobów i możliwości. Pozyskuje również informację odnośnie oczekiwań poszczególnych członków rodziny. Precyzuje zakres wsparcia oferowanego przez asystenta rodziny i ustala wspólnie z rodziną cele/zadania do osiągnięcia oraz sposoby ich realizacji.

 1. Częstotliwość spotkań i czas trwania wizyt asystenta w rodzinie uzależnione są od indywidualnych potrzeb rodziny.

 1. Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę. Godziny świadczenie wsparcia jest elastyczne i dostosowane do potrzeb rodziny, wizyty odbywają się również w godzinach popołudniowych. Każde spotkanie odnotowane jest w dzienniku wizyt w środowisku rodzinnym oraz karcie pracy z rodziną.

 

 1. Po uzyskaniu wystarczającej ilości informacji o sytuacji rodziny asystent sporządza swoją ocenę sytuacji rodziny i we współpracy z rodziną, opracowuje długofalowy plan pracy.

 2. Plan pracy z rodziną zostaje opracowany nie później niż do 1 miesiąca od rozpoczęcia współpracy i może być modyfikowany w trakcie trwania wsparcia, w zależności od potrzeb.

 1. Asystent dokonuje również okresowej diagnozy sytuacji rodziny, którą przedstawia Kierownikowi Ośrodka, min. co pół roku.

 1. W przypadku uzyskania przez asystenta rodziny ważnych informacji, dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia członków rodziny, niezwłocznie podejmuje działania interwencyjne, (min. zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

 1. W przypadku uzyskania przez asystenta informacji o zmianie sytuacji rodziny, w szczególności finansowej, zawodowej, zmiany struktury rodziny, asystent rodziny zobowiązuje rodzinę do osobistego poinformowania pracownika socjalnego o zmianie, w terminie 7 dni od powzięcia tej informacji. Jeżeli rodzina nie wywiąże się z zobowiązania w ustalonym czasie asystent rodziny informuje pracownika socjalnego o zmianach w sytuacji rodziny.

 

 1. Współpraca pomiędzy pracownikiem socjalnym, prowadzącym rodzinę, a asystentem rodziny trwa przez cały okres realizacji usługi i zakłada stałą wymianę niezbędnych informacji.

 2. Zakończenie realizacji pracy asystenta z rodziną może nastąpić z uwagi na:

− osiągnięcie zamierzonych celów,

− brak współpracy rodziny z asystentem,

− zmianę miejsca zamieszkania rodziny, poza terenem gminy Łazy.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe