Klub Integracji Społecznej

Strona główna » Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej działa i realizuje zadania wynikające z:
a) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U., Nr 122, poz. 1143 ze zm.).
b) Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach uchwalonego Uchwałą Nr XIV/126/16  Rady Miejskiej w Łazach  z dnia 17.02.2016r.
c) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016 r., poz. 930 ze zm.).
d) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - (Dz.U. 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).
e)Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.).
f) Ustawa z dnia 24 listopada 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Do zadań Klubu należy w szczególności:
1. reintegracja społeczna i zawodowa,
2. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,
3. organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
4. prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury,
5. integracja działań lokalnej społeczności,
6. opracowanie i realizacja programów pomocowych,
7. współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji działań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu,
8. organizowanie i nadzorowanie prac społecznie użytecznych na terenie miasta

Uczestnicy:
Uczestnikami klubu są osoby wykluczone i marginalizowane społecznie, osoby bezrobotne w szczególności długotrwale, osoby niepełnosprawne w tym chore psychicznie, osoby uzależnione po okresie leczenia odwykowego,osoby bezdomne i zagrożone utratą mieszkania, osoby opuszczające zakłady karne , osoby przewlekle chore.
Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe