Informacje o programie

Strona główna » Czyste Powietrze » Informacje o programie

 

Program CZYSTE POWIETRZE

 

Informacja o przyjmowaniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach, uprzejmie informuje mieszkańców Gminy, że po nowelizacji art. 411 Ustawy „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), realizuje zadanie z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Żądania wydania zaświadczenia, będą przyjmowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach ul. Pocztowa 14, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Dodatkowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu 32 67 29 571. Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej OPS Łazy.

Więcej o programie Czyste Powietrze:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 

Pobierz wniosek o dofinansowanie:

www.opslazy.pl/kategorie/do_pobrania_cp 

 

 WAŻNE INFORMACJE

Kto może skorzystać?

Osoba fizyczna, która:

 - jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego

lub

 - wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

 - ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł

Wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie

lub

 - ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

1400 zł - jeżeli mieszkasz z kimś

1960 zł - jeżeli mieszkasz sam

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą - Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

Wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie.

  

Na czym polega usługa?

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 - wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,

 - instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,

 - wentylację mechaniczną,

 - mikroinstalację fotowoltaiczną,

 - ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

 

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020r.

Swój projekt musisz skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

 

 

Informacja na temat programu „Czyste powietrze”

W okresie od grudnia 2017 roku do lipca 2018 roku Doradcy Energetyczni przeszkolili 139 pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego. Podstawą przeprowadzenia szkoleń był przyjęty 17.01.2017 roku przez Radę Ministrów Program „Czyste Powietrze”, w ramach którego zgodnie z Działaniem 7. wszyscy pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej zostali włączeni w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań.

W trakcie szkoleń pracownicy socjalni uzyskali wiedzę z zakresu:

 • Poprawy jakości powietrza,

 • Termomodernizacji budynków mieszkalnych,

 • Sposobów ogrzewania budynków,

 • Odnawialnych źródeł energii w sektorze mieszkaniowym,

 • Racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej oraz ciepła,

 • Aspektów prawidłowego użytkowania mieszkań i domów,

 • Odczytywania danych z faktur za energię elektryczną i gaz,

 • Możliwości dofinansowania tych przedsięwzięć .

Program Priorytetowy  Czyste Powietrze NFOŚiGW , który realizowany będzie w latach 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 r. Jego budżet opiewa na 103 mld zł – 63,3 mld zł w formie dotacji oraz 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych.

Wysokość przyznanej dotacji będzie jednak zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Osoby zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł. Przy czym na 90 proc. finansowania mogą liczyć gospodarstwa o najniższych dochodach osiąganych na jednego członka rodziny, tj. do 600 zł miesięcznie. Natomiast przy dochodach powyżej 1600 zł/os. dotacja wyniesie 32 proc. Pozostały koszt inwestycji będzie można sfinansować w ramach pożyczki bądź ze środków własnych. Osoby, które skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzielane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2 proc. w skali roku (obecnie wynosi 2,4 proc.)

Program "Czyste powietrze" - wysokość dotacji w zależności od progu dochodowego

Program "Czyste powietrze" - wysokość dotacji w zależności od progu dochodowego

Kwota miesięcznego dochodu netto/os.

Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych)

Pożyczka

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pozostałe koszty kwalifikowane

do 600 zł

do 90%

do 10%

do 100%

600-800 zł

do 80%

do 20%

do 100%

801-1000 zł

do 70%

do 30%

do 100%

1001-1200 zł

do 60%

do 40%

do 100%

1201-1400 zł

do 50%

do 50%

do 100%

1401-1600 zł

do 40%

do 60%

do 100%

powyżej 1600 zł

do 32%

do 68%

do 100%

 

Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wynoszą 53 tys. zł. Przy czym dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

 

Kto i kiedy może skorzystać z programu „Czyste powietrze”

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i nowo budowane. Ministerstwo Środowiska przewiduje, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów jednorodzinnych.

 

Dodatkowo Bank Ochrony Środowiska uruchomił specjalną EKOlinię, gdzie można uzyskać informacje na temat warunków i możliwości skorzystania z programu oraz pożyczki.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” będą mogły składać wnioski najprawdopodobniej od połowy września br. w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska. Natomiast informacja o naborze wraz ze wzorami wniosków pojawi się na stronie NFOŚiGW.

Wymagana dokumentacja

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” należy złożyć:

 • dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej,

 • kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy,

 • pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy),

 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,

 • branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/ audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna - jeśli zostały wykonane,

 • oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.

Natomiast do wypłaty dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:

 • protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,

 • dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte),

 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,

 • dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych (dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta).

Osoby zainteresowane finansowaniem inwestycji w ramach programu muszą mieć na uwadze, że NFOŚiGW/WFOŚiGW dokonują kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie trwałości. Dlatego wymagany okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia.

Dodatkowe działania na rzecz ograniczenia smogu

Oprócz dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” rząd planuje dodatkowe zachęty, które będą sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 proc. odliczone od dochodu. Ulga będzie rozkładana na okres 3 lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53 000 zł. W celu realizacji założenia zostanie określona specyfikacja kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Przy czym ulga podatkowa będzie adresowana wyłącznie do osób, które wcześniej nie korzystały z żadnych form pomocy państwa w rozwiązywaniu problemów zwianych z termomodernizacją.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe