Informacja o stażach

Strona główna » Projekty EFS » Pierwszy Krok 2015 » Informacja o stażach

Staż z OPS Łazy - informacje dla pracodawców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach zaprasza Państwa do współpracy w organizacji staży w ramach realizowanego projektu „Pierwszy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jednym z działań projektu jest aktywizacji zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w formie staży u Pracodawcy. Staż u Pracodawcy oznacza nabywanie umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.
Staż zorganizowany w ramach projektu obejmuje około 40 godzin pracy tygodniowo stażysty u Pracodawcy w okresie 3 miesięcy, zgodnie z wcześniej ustalonym programem i harmonogramem stażu. W trakcie odbywania stażu stażysta otrzymywać będzie stypendium finansowane ze środków projektu.
Kandydaci na staż są rekrutowani spośród uczestników projektu „Pierwszy krok”, w wieku 18-30 lat. Uczestnictwo w stażu pozwoli im na poznanie środowiska pracy oraz uzyskanie cennego doświadczenia zawodowego.
Państwo zaś mogą zyskać zdeterminowanego pracownika, którego umiejętności i kwalifikacje być może przekonają Państwa do podjęcia z nim współpracy również po zakończeniu stażu.
Od strony formalnej, Państwa współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łazach przebiegać będzie w oparciu o regulamin organizacji stażu  i umowę o zorganizowanie stażu, określającą termin, a także zakres obowiązków stażysty. Osobna umowa zawierana będzie między Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łazach, a stażystą.

Do obowiązków Pracodawcy należy
1) Realizacji stażu zgodnie z zatwierdzonym Programem odbywania stażu
2) wyznaczenia osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad stażystką opiekuna stażu
3) określenia zakresu prac zgodnych z przedstawionym programem stażu,
4) zapoznania uczestnika projektu z programem stażu,
5) zapoznania uczestnika projektu z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
6) sprawowania kontroli nad pracą stażysty oraz kierowanie zakresem nabywanych umiejętności,
7) zapewnienia miejsca/stanowiska do odbywania stażu, zgodnie z przepisami bhp,
8) przydzielenia uczestnikowi projektu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej, jeśli są one wymagane w zakładzie pracy na podstawie przepisów; bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych,
9) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego, zgodnie z przepisami bhp,
10) zapewnienia badań lekarskich niezbędnych do podjęcia stażu na ww. stanowisku,

11) wystawienia opinii po odbytym stażu oraz prowadzenie i zatwierdzanie dokumentów potwierdzających realizację stażu (lista obecności, potwierdzenie sprawozdania z odbytego stażu )

Jeżeli powyższa propozycja współpracy zainteresuje Państwa, uprzejmie proszę o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łazach szczegółowych informacji udziela
Pan Bartosz Lachór - koordynator projektu tel. 032 6729571 mail bartosz.lach@o2.pl

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe