Formy wsparcia

Strona główna » Wsparcie rodziny » Formy wsparcia

ASYSTENT RODZINY - osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości potrafiła samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny rozpoczyna pracę z daną rodziną tylko wtedy, gdy rodzina wyrazi na to zgodę oraz chęci współpracy. Praca asystenta odbywa się w miejscu zamieszkania rodziny lub miejscu przez nią wskazanym.

Rola asystenta:
Rolą asystenta jest intensywna czasami codzienna praca z rodziną w celu niwelowania jej słabych punktów. Oczekiwanym rezultatem tej pracy jest usamodzielnienie rodziny i jej wyjście z obszaru pomocy społecznej.
Asystenci uczą ekonomicznego gospodarowania budżetem domowym, wypełniania codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem domu, utrzymywania czystości również osobistej, załatwiania spraw urzędowych, wyrabiają nawyki kontaktu z placówkami opieki zdrowotnej i innymi instytucjami, motywują do podejmowania terapii uzależnień, poszukiwania pracy lub uzyskania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pomagają w sporządzeniu pism, wniosków i podań. Zachęcają i uświadamiają rodzinom korzyści z uzyskania wsparcia w placówkach i instytucjach działających na rzecz dzieci i rodzin.

Cel:
Praca asystenta z rodziną oraz ochrona odpowiedniego poziomu życia rodziny ma za zadanie ograniczenie umieszczania dzieci w różnych formach pieczy zastępczej. Asystenci pomagają także rodzinom, których dzieci zostały umieszczone w pieczy  zastępczej. Praca ta polega na usamodzielnieniu rodziny, na rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, zniwelowaniu zjawiska problemowego używania alkoholu, na pomocy w znalezieniu pracy zarobkowej oraz stworzeniu dziecku w środowisku rodzinnym odpowiednich warunków do rozwoju emocjonalnego, psychicznego i fizycznego.

Praca asystenta z rodziną powinna być oparta na otwartości, wzajemnym zaufaniu oraz chęci wprowadzenia zmian w dotychczasowym życiu. Asystent rodziny to nie cudotwórca. Może pomagać w realizacji tych celów, które są możliwe do osiągnięcia. Współpracuje z rodziną od początku do końca. Wspólnie z rodziną wypracowuje plan działania i konsekwentnie go realizuje wraz z członkami rodziny. Praca asystenta z rodziną nie polega na udzielaniu rad, tylko na tym że wspólnie z rodziną szuka rozwiązań. Narzędziem do tego mogą być rozmowy, wymiana doświadczeń, podsunięcie sugestii oraz zachęcanie.

Asystenci swoją postawą, życzliwością, zaangażowaniem w problemy konkretnej rodziny, a także uporem i cierpliwością starają się zdobyć zaufanie członków rodziny – wtedy praca z rodziną może przynosić zamierzone efekty. Asystent rodziny pomaga zrealizować to co rodzina chce oraz to co inne służby społeczne od niej wymagają. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny pomaga odnaleźć to, co w członkach rodziny jest dobre; doradza jak pielęgnować dzieci; podsuwa sugestie jak opiekować się i wychowywać dzieci żeby czuły sie szczęśliwe; pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny; pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe; doradza jak zarządzać pieniędzmi; informuje jak działają urzędy; wyjaśnia jak wypełniać dokument oraz realizować sprawy urzędowe; wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji; pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę; chroni dzieci przed niebezpieczeństwem ze strony dorosłych.

W pracy asystenta z rodziną zarówno asystent jak i wszyscy członkowie rodziny są autorami scenariusza (aktywnie biorą udział w tworzeniu planu działania naprawczego rodziny) jak i odtwórcami ról (wypełnianie konkretnych zadań przypisanych poszczególnym członkom rodziny). Rodzina nie może być biernym odbiorcą świadczeń i działań pomocowych ze strony asystenta, lecz musi być a właściwe powinna stać się uczestnikiem tego działania.

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe