Deklaracja dostępności

Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Ośrodka

Pomocy Społecznej w Łazach

Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-450 Łazy, ul. Pocztowa 14 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.
 • Część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.
 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Gawlik.
 • E-mail: koordynator@opslazy.pl
 • Telefon: (32) 67 29 571

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach
 • Adres: 42-450 Łazy
  ul. Pocztowa 14
 • E-mail: dyrektor@opslazy.pl
 • Telefon: (32) 67 29 571

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Pocztowej.

 • Do wejść prowadzą schody.

 • Brak podjazdu dla wózków.

 • Wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (zrealizowano w październiku 2020r.)

 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 • W budynku nie ma windy.

 • Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na 1 piętrze budynku i nie ma wydzielonego pomieszczenia na parterze do obsługi interesantów.

 • Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 • W związku z brakiem, na obecną chwilę możliwości zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3, Ustawy z dnia 19 lipca 2019r., Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach, zobowiązuje się zapewnić dostęp alternatywny. Przy wejściu do budynku dla osób z dysfunkcją ruchową czy poruszających się na wózku inwalidzkim, na odpowiedniej wysokości, został zamontowany dzwonek wraz z tabliczką informacyjną. Pracownik Ośrodka zejdzie i obsłuży osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, natomiast osobie z dysfunkcją ruchową w miarę możliwości pomoże dostać się na piętro w celu załatwienia sprawy, bądź osoba taka zostanie obsłużona na parterze budynku. Istnieje również możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, iż odpowiedni pracownik uda się do miejsca zamieszkania osoby, która jest ograniczona ruchowo, w celu załatwienia sprawy.

 

Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe