Becikowe

Strona główna » Świadczenia rodzinne » Becikowe

Kto może dostać becikowe

Każdy, kto:
- jest rodzicem nowo narodzonego dziecka,
- jest opiekunem prawnym dziecka,
- jest opiekunem faktycznym dziecka,
- spełnia JEDEN z poniższych warunków:
  • jest obywatelem Polski i mieszka w Polsce,
  • jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce oraz spełnia jeden z poniższych warunków:
- jest obywatelem innego państwa Unii Europejskiej (UE),
- jest obywatelem państwa spoza UE, ale jego państwo podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym, w której przewidziano prawo do becikowego w Polsce.

- ma zezwolenie na pobyt stały,

-ma zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

- ma zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,

- ma zezwolenie na pobyt czasowy — ponieważ inne państwo UE udzieliło mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE — oraz zamierza w Polsce: pracować, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe. Taka osoba może wykazać również inne okoliczności, które uzasadnią zamieszkiwanie w Polsce,

- ma statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

- ma kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Ten punkt nie dotyczy osoby, która jest obywatelem państwa spoza UE, ale ma zezwolenie na pracę w państwie UE na okres do 6 miesięcy albo jest przyjęta w celu podjęcia studiów albo ma prawo do pracy na podstawie wizy.

- spełnia WSZYSTKIE poniższe warunki:
  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto,
  • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.

/// Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
/// Opiekun faktyczny to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.


Co należy zrobić
1. Wypełnij wniosek o becikowe i przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co przygotować.
2. Złóż wniosek.
3. Czekaj na odpowiedź Ośrodka.
4. Czekaj na wypłatę becikowego.


Kiedy złożyć wniosek
Najpóźniej 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Na przykład, jeśli dziecko urodzi się 1 lutego 2015 roku, to wniosek złóż najpóźniej 1 lutego 2016 roku.
Jeśli jesteś opiekunem prawnym albo faktycznym dziecka lub rodzicem adopcyjnym i twoje dziecko ma mniej niż 18 lat — wniosek złóż najpóźniej 12 miesięcy od dnia, w którym obejmiesz opiekę nad dzieckiem albo przysposobisz dziecko.


Co przygotować
- wniosek o becikowe
- dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem — weź odpowiednią kartę pobytu,
- zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży — dostaniesz je od lekarza albo położnej,
- oświadczenia o dochodach osób z rodziny


Jaką pomoc finansową dostaniesz
Becikowe to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł.
Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe