Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość 2008 - 2010

Strona główna » Projekty EFS » Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość 2008 - 2010

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka, zamieszkujących na terenie miasta i Gminy Łazy.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

- uczestnictwo w warsztatach kształtujących umiejętności społeczne, komunikatywność i dobrą prezencje,
- objęcie szkoleniami zawodowymi wszystkich uczestników projektu,
- objęcie wsparciem finansowym w postaci wypłaty świadczeń pieniężnych.

Celem projektu jest:
- zdobycie nowych  kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy
- podniesienie aktywności zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach
- podniesienie samooceny i motywacji do działania
- zdobycie umiej etności nawiązywania kontaktów społecznych
- poprawa sytuacji życiowej i materialnej

Dodatkowe informacje o projekcie:
-usługi realizowane będą na terenie powiatu zawierciańskiego
-wszystkie zajęcia odbywać się będą w grupach 10-15 osobowych
-podczas zajęć grupowych uczestnicy otrzymają posiłek, oraz zimne i ciepłe napoje
-uczestnikom projektu zostanie zapewniony dojazd do miejsca szkolenia lub zwrot kosztów przejazdu.

 SZKOLENIA  SĄ  BEZPŁATNE

Od sierpnia 2008r Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach przystąpił do realizacji projektu systemowego 
"Nowe umiejętności Kapitałem na przyszłość" - mający na celu promocję aktywnej integracji społecznej 
i zawodowej w gminie Łazy.
W/w projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W celu opracowania w/w projektu i pozyskiwania środków finansowanych z EFS stworzone zostało 
w Ośrodku Pomocy Społeczej - biuro projektu, którego koordynatorem jest Pani Monika Nowińska.


Poniżej prezentujemy Państwu szczegóły z realizacji projektu "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w 2008r.

Całkowita wartość projektu wynosi                          125 831 zł
Wkład współfinansowany z EFS = 85%               tj. 106 956,35 zł
wkład budżetu własnego gminy = 10,5%             tj 13 212,26 zł
wkład budżetu państwa =      4,5%                         tj. 5662,39 zł

Liczba benefcjentów ostatecznych = 11 osób

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

1) rozeznanie indywidualnych potrzeb uczestników w zakresie kursów zawodowych
2) przygotowanie zawodowe
3) szkolenie.

Szkolenia organizowane są przez Ośrodek Psychoterapii i Edukacji Artur Jarmuła w Zawierciu.


Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji 
społecznej i zawodowej w Gminie Łazy 
okres realizacji projektu od 1.01.2009 do 31.12.2010r


Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach zaprasza do udziału w projekcie: "NOWE UMIEJĘTNOŚCI
KAPITAŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ" promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Łazy
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PRIORYTET VII.              Promocja Integracji Społecznej
DZIAŁANIE 7.1                Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
PODDZIAŁANIE 7.1.1    Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, 
korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy
Łazy.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
- warsztaty treningu umiejętności psychospołecznych
- szkolenia i kursy zawodowe
- warsztaty w formie grupy wsparcia
- wsparcie finansowe w postaci świadczeń pieniężnych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNYAdresaci projektu:

Grupą docelową projektu jest 59 osób z terenu Gminy Łazy (30/2009 i 29/2010) - osoby bezrobotne, 
poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej
i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Cel ogólny projektu:

Ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej klientom pomocy społecznej
Gminy Łazy.

Cele szczegółowe projektu:

- zmniejszenie poziomu deficytów interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe
   klientów OPS;
- wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych uczestników projektu;
- integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w rynku pracy, poszerzenie umiejętności społecznych,
- zwiększenie poziomu umiejętności adaptacji do potrzeb rynku pracy;
- wzrost poziomu mobilności zawodowej klientów pomocy społecznej w Gminie Łazy.

W celu osiągnięcia założonych efektów projektu przeprowadzone będą kompleksowe działania:

1. Określenie możliwości zawodowych uczestników projektu i dostosowanie ich do potrzeb lokalnego
   rynku pracy (mozliwość skorzystania z indywidualnego i grupowego poradnictwa doradcy zawodowego).

2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych- dla 50 osób zostaną zorganizowane tygodniowe warsztaty
     szkoleniowe. W ramach wyjazdu sfinansowaniu podlegać będą również koszty zorganiozwanych form wypoczynku
     dla dzieci i młodzieży, ponoszone przez uczestników projektu.

3. Szkolenia i kursy zawodowe dla wszystkich osób objętych kontraktami socjalnymi w celu podniesienia lub
    zdobycia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym.

4. Centrum Integracji Społecznej - skierowanie i sfinansowanie pobytu 3 osób w zajęciach CIS.

5. Organizacja i prowadzenie grupy wsparcia - dla 40 uczestników posiadających dzieci w wieku do 18 roku życia,
    uczestnicy objęci zostaną profesjonalnym wsparciem doradczym psychologa i doradcy zawodowego.  
    Omawiane będą zmiany i problemy z jakimi borykają się ich rodziny, gdzie tkwi tajemnica szczęścia rodzinnego,
    jak pomóc dziecku szczęśliwie dorastać i jak je ochronić przed zgubnymi wpływami środowiska.

6. Udział w warsztatach stacjonarnych podnoszących kompetencje życiowe i umiejętności społeczno - zawodowe.
    W ramach zajęć poradnictwo grupowe i indywidualne doradcy zawodowego lub psychologa.

Wszyscy beneficjenci ostateczni przez cały czas trwania projektu będą mogli skorzystać z poradnictwa specjalistycznego
psychologa, doradcy zawodowego lub prawnika, udzielających informacji o prawach i uprawnieniach, służące
przywróceniu samodzielności życiowej i powrotowi na rynek pracy.

Termin realizacji szkoleń: 1.06.2009r - 30.11.2009r

Informacje o projekcie można uzyskać w
Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy
tel/fax (032)6729571, (032)6729176
e-mail: lazy@mops.a4.pl, opslazy@neostrada.pl

Strona głównaDrukuj dokument