Czyste powietrze

Strona główna » Projekty Socjalne » Czyste powietrze

Projekt socjalny - "Czyste powietrze "

 

W czwartym kwartale 2018r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach realizować będą projekt socjalny "Czyste powietrze". Projekt ten jest adresowany do mieszkańców Łaz.

Celem projektu jest rozpowszechnienie działań profilaktycznych mających na celu podniesienie wiedzy na temat czystego powietrza bez smogu.

Zanieczyszczenie powietrza w sposób istotny wpływa na zdrowie ludzi, powodując wiele chorób układu oddechowego i krwionośnego.

Najbardziej narażone są grupy wrażliwe, tj.: dzieci, osoby starsze oraz ludzie z chorobami dróg oddechowych. Problemy zdrowotne wywołane ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza powodują zwiększone koszty opieki zdrowotnej.

Najważniejszym celem działań w zakresie ochrony powietrza jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w sposób pozwalający na osiągnięcie poprawy jego jakości i dotrzymania standardów określonych prawem. W szczególności konieczne jest utrzymanie korzystnych tendencji w zakresie poprawy jakości powietrza i spadku ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia na występujące w powietrzu substancje szkodliwe dla zdrowia, tj. pył zawieszony PM10 i PM2,5, benzo(a)piren oraz ozon.

Przyjęty przez rząd „Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020,”  z dnia 17 września 2015r., w który zaangażowane jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – we współpracy z resortami energetyki, infrastruktury i środowiska, włączyło również pracowników socjalnych w działania informacyjne mające na celu podniesienie wiedzy na temat czystego powietrza bez smogu. Zakres w/w działań mieści się w ramach pracy socjalnej.

Cel główny projektu socjalnego:

  1. Rozpowszechnienie działań informacyjnych mających na celu podniesienie wiedzy na temat czystego powietrza bez smogu.

Cele szczegółowe projektu socjalnego:

  1. Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa lokalnego w Łazach w zakresie tematyki walki ze smogiem i czystego powietrza.

  2. Poprawa sytuacji rodzin z terenu Łaz zagrożonych smogiem.

  3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się walką ze smogiem.

  4. Podniesienie jakości życia mieszkańców Łaz ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z pomocy społecznej .

Więcej informacji na temat projektu
Strona głównaDrukuj dokument