Stypendia szkolne 2020,2021

Strona główna » Aktualności » Stypendia szkolne 2020,2021

data dodania: 2020-09-03 08:33:28

 

Informujemy, że od 1 do 15 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wnioski przyjmowane będą w ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach.

 
W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składać można do dnia 15 października br.

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Łazy :

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Stypendium szkolne (socjalne) -  jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka.
 

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł netto.

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

Ubiegając się o stypendium szkolne należy przedstawić dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca złożenia wniosku.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 99,20 zł.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 (tj. 248 zł.).

Wymagane dokumenty:

 

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć:

- dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenia;


z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;
z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu emerytalnego lub odcinek za miesiąc sierpień, z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie; zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
 - dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej: 
działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej; działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego (w tym karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub dowody opłat składek;
 

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;- w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) – zaświadczenie lub decyzję o wypłacaniu tych świadczeń;

 

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;


- pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości; - dokumenty potwierdzające dochody z działalności rolniczej:
 dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie lub nakaz płatniczy z 2020 r.
o powierzchni hektarów przeliczeniowych;wpłatę kwartalną KRUS za trzeci kwartał 2020 r.
jeżeli pobiera się z KRUS chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze – zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia za miesiąc sierpień 2020.

 

W przypadku wykazania na utrzymaniu dziecka, które skończyło szkołę należy udokumentować pozostanie dziecka na utrzymaniu rodziców (zaświadczenie o pozostawaniu dziecka osobą bezrobotną z UP lub zaświadczenie, że dziecko jest studentem dziennym (można tez przedłożyć kserokopię legitymacji studenckiej).Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

Stypendium szkolne nie przysługuje:

- studentom, dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne;
- dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej;

- gdy wniosek zostanie złożony po terminie, a osoba wnioskująca nie wykaże, że złożenie wniosku w terminie wcześniejszym było niemożliwe;
- gdy przekroczone zostało kryterium dochodowe.
 



Uwaga ! - przy składaniu wniosków pamiętać należy o obowiązkowym założeniu maseczki i zachowaniu bezpiecznej odległości!
 
Prosimy zwrócić uwagę czy wniosek jest kompletny - czy posiada on wszystkie wymagane do niego załączniki, co pozwoli uniknąć ponownej wizy
ty w Ośrodku.
 

czytano: 22 razy

autor: opslazy.pl

Strona główna

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe