Instrukcja procedowania dla pracowników socjalnych w związku z koronawirusem

Strona główna » Aktualności » Instrukcja procedowania dla pracowników socjalnych w związku z koronawirusem

data dodania: 2020-03-18 10:11:34

Instrukcja procedowania dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2
(w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego)1. W przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej osoby samotnej, starszej, niepełnosprawnej, chorej – w szczególności poddanej kwarantannie - ośrodek pomocy społecznej rozeznaje sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości  i konieczności objęcia ich wsparciem.

2. Pierwszy kontakt pracownika socjalnego z osobą, o której mowa w pkt 1, następuje za pomocą rozmowy telefonicznej, z której sporządzana jest notatka. Podczas rozmowy pracownik ustala  w pierwszej kolejności, czy osoba lub rodzina są objęte kwarantanną, jak długo ona trwa i jakie są ich potrzeby.

3. W przypadku osób i rodzin pozostających w kwarantannie, pracownicy socjalni nie mogą  mieć bezpośredniego kontaktu z takimi osobami i tym samym nie mają możliwości przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

4. Pomoc w formie niezbędnego ubrania, posiłku oraz pomoc rzeczowa przyznawana w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową – nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Dostarczenie posiłku, niezbędnego ubrania lub produktów żywnościowych nie wymaga bezpośredniego kontaktu.

5. Udzielenie świadczenia m.in. w formie interwencji kryzysowej, poradnictwa – nie wymaga wydania decyzji administracyjnej ani spełniania kryteriów dochodowych. Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego może być udzielana w formie rozmowy telefonicznej.

6. Jeżeli potrzeby osoby i rodziny pozostającej w kwarantannie w danej sytuacji nie mogą być zaspokojone za pomocą świadczeń, o których mowa w pkt 4 i 5, i okoliczności sprawy wskazują na konieczność natychmiastowej interwencji lub przyznania pomocy, możliwe jest – w drodze wyjątku – procedowanie na podstawie innych dowodów, o których mowa w kpa (w szczególności z dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5a ustawy o pomocy społecznej) i informacji uzyskanych na podstawie art. 105 ustawy o pomocy społecznej.

7. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości automatycznego odstąpienia od przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani przeprowadzenia go w formie innej niż przewidziana w ustawie. Jednak biorąc pod uwagę fakt ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego wizyty pracowników w terenie powinny być ograniczone do minimum, a wszelkie sprawy należy w miarę możliwości załatwiać                         i procedować w formie elektronicznej i poprzez rozmowy telefoniczne. Ośrodki pomocy społecznej w tym okresie powinny skoncentrować się na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

8. Na terenie każdego województwa i każdej gminy, mogą obowiązywać inne regulacje szczególne.
 
9. Aktualnie trwają prace nad projektem mającym wprowadzić do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisy umożliwiające wydawanie decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Informacja o ewentualnym wejściu w życie planowanej regulacji, zostanie podana w późniejszym terminie.

czytano: 74 razy

autor: opslazy.pl

Strona główna

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe